Vernieuwde Rampbestrijdingsplan Hoogwater vastgesteld

3 mei 2024

De vernieuwde versie van het rampbestrijdingsplan (RBP) Hoogwater 2023-2026 is vastgesteld. In het RBP wordt beschreven hoe de hulpdiensten met elkaar samenwerken bij hoogwater van de Maas of de zijrivieren en beken.

De veiligheidsregio’s zijn er om Limburg zo veilig mogelijk te maken en houden. Voor een aantal veiligheidsrisico’s stellen ze zogenoemde ‘rampbestrijdingsplannen’ op, waarin (samen)werkafspraken staan tussen de hulpdiensten. In het rampbestrijdingsplan staat nauwkeurig beschreven wie, wanneer, welke stappen neemt of mág nemen. Bij (dreigend) hoogwater moet immers direct duidelijk zijn wat hulpdiensten allemaal moeten doen om mensen en dieren in veiligheid te brengen.

Met de actualisatie worden op operationeel niveau verbeteringen doorgevoerd aan het geldende Rampbestrijdingsplan Hoogwater, zodat dat de crisisorganisatie beter is voorbereid op een volgende hoogwatersituatie. De nieuwste versie van het RBP is samengesteld door de veiligheidsregio’s in samenspraak met Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg. De wet schrijft voor dat het rampbestrijdingsplan in ieder geval één keer per vier jaar wordt geüpdatet. Als de situatie daarom vraagt, worden de plannen al eerder aangescherpt. Van die mogelijkheid hebben de veiligheidsregio’s nu gebruik gemaakt, want in december 2022 was het plan ook al aangepast.

Nieuwe bepalingen

Het Rampbestrijdingsplan Hoogwater is herzien op basis van eerder in gang gezette initiatieven en het voortdurende werk van de betrokken ‘waterpartners’. In deze update zijn ook de punten meegewogen die inwoners bij de voorgaande ter inzagelegging hebben ingebracht. In 2022 betrof de grootste wijziging het opnemen van afspraken over de zogenoemde ‘alarmeringswaarden’ bij de zijrivieren en het inzichtelijk krijgen van de problemen die zich kunnen voordoen bij hoogwater in die zijrivieren. De afspraken zijn het afgelopen hoogwaterseizoen getest en de uitkomsten daarvan zijn meegenomen in deze update.

Daarnaast zijn er nu op detailniveau wijzigingen doorgevoerd in de operationele aanpak, bijvoorbeeld toegespitst op het verkrijgen van militaire bijstand, communicatie, internationale samenwerking en de eventuele toestroom van publiek. Ook is de lijst met kwetsbare objecten bijgewerkt en zijn evacuatieplannen (in samenwerking met gemeenten) gedetailleerder beschreven.

Bescherming tegen hoogwater is een voortdurend proces. Alle betrokken partijen staan niet stil in het leren van de hoogwaterramp. Doordat er nog vele initiatieven lopen, zal het RBP in de toekomst regelmatig worden bijgewerkt. 

Klik hier om het Rampbestrijdingsplan Hoogwater Limburg 2023-2026 in te zien.